ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
3 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
6 การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำครั่ง อรุณี อุดม

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]