ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันท์ ทองจันทรื
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันทร์ ทองจันทร์
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์นางสาวจิรนันท์ ทองจันทร์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]