ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโนนขาม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
2 2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
3 3-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
4 4-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
5 5-การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
6 6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
7 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม
8 8-การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขาม วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]