ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านแสนสุข
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
2 2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
3 3-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
4 4-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
5 5-การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
6 6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
7 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี
8 8-การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแสนสุข สุชาดา วังศรี

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]