ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
3 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
5 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
6 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
7 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร
8 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำนาแซง ธนัชพร อรรคบุตร

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]