ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
2 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
3 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
4 คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
5 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
6 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
7 คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
8 คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]