ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคำบอน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
2 : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้าคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านคำบอน ณิชาภัทร บุญทรง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]