ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านทับไฮ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
3 3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
5 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
6 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
7 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์
8 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทับไฮ เหรียญชัย สาระวิทย์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]