ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนตชด.บ้านค้อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]