ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโนนกุง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 แบบฟอร์ม
2 การขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 การขอลาออก
6 การเทียบโอนผลการเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]