ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียน
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
6 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]