ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน 01 การรับนักเรียน
2 คู่มือประชาชน 02 การขอย้ายเข้าเรียน
3 คู่มือประชาชน 03 การขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือประชาชน 04 การขอลาออกของนักเรียน
5 คู่มือประชาชน 05 การขอเทียบโอนผลการเรียน
6 คู่มือประชาชน 06 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7 คู่มือประชาชน 07 การขอใช้บริการสถานที่

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]