ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 01-การรับนักเรียน
2 02-การขอย้ายเข้าเรียน
3 03-การขอย้ายออกนักเรียน
4 04-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 05-การขอลาออก
6 06-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 07-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 08-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]