ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2 SAR60
3 SAR 2561
4 รายงานผลการประเมินตนเองสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
5 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเชือก ปีการศึกษา 2563

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]