ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
3 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน
4 คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน
5 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
7 คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]