ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 แบบเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
2 ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ตามแบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล DMC2562
3 กำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา (Zoning) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 6 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
4 โลโก้และตราประทับแดงชาติ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
5 ผ่านการรับรองจากสมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
6 รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ปีการศึกษา2/2561
7 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]