ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโพนทอง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
2 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
3 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
4 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
5 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
6 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
7 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน
8 ข้อมูลพื้นฐานคู่มือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]