ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าลี่วิทยา
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
5 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าลี่วิทยา
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
7 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]