ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การเทียบโอน
2 การใช้อาคารเรียน
3 การขอใบแทนเอกสาร
4 การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 การขอย้ายเข้าเรียน
6 การขอย้ายออก
7 การขอลาออก
8 การรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]