ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]