ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
2 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
3 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
4 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
5 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
6 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
7 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย
8 คู่มือประชาชน บ้านโขงกุดหวาย

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]