ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]