ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านยางใหญ่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]