ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโตกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]