ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ
7 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]