ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองแวง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ประกาศ-กพร
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ1
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ1
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ1
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ1

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]