ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
3 3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
4 4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
5 5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
7 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]