ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
2 คำร้องขอย้ายออกนักเรียน แบบ บค19
3 คำร้องขอเอกสาร
4 คำร้องขอลาออก
5 คำร้องขอย้ายเข้าเรียน
6 ใบรับสมัครนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]