ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน 1-การรับนักเรียน
2 คู่มือประชาชน 2-การขอย้ายเข้าเรียน
3 คู่มือประชาชน 3-การขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือประชาชน 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 คู่มือประชาชน 5-การขอลาออก
6 คู่มือประชาชน 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือประชาชน 7-การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
8 คู่มือประชาชน 6-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]