ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]