ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน_1
2 การรับนักเรียน_2
3 การรับนักเรียน_3
4 การรับนักเรียน_4
5 การขอลาออก_1
6 การขอลาออก_2
7 การขอลาออก_3
8 การขอลาออก_4
9 การขอลาออก_5
10 การขอย้ายออก_1
11 การขอย้ายออก_2
12 การขอย้ายออก_3
13 การขอย้ายออก_4
14 การขอย้ายออก_5
15 การขอย้ายเข้า_1

1 2 Next
จำนวนทั้งหมด 19 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1 2 Next