ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]