ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านไร่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]