ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 แบบฟอร์มการขอเทียบโอนผลการเรียน
3 แบบฟอร์มการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
4 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
5 แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าเรียน
6 แบบฟอร์มการขอย้ายออกนักเรียน
7 แบบฟอร์มการขอลาออกของนักเรียน
8 แบบฟอร์มการรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]