ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอย้ายเข้าเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอลาออก ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอเทียบโอนผลการเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]