ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 แบบฟอร์มใบขอย้ายนักเรียน
3 แบบฟอร์มใบสมัครศึกษาต่อม.1และม.4

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]