ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การรับนักเรียน
2 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การย้ายเข้านักเรียน
3 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
5 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอลาออกนักเรียน
6 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]