ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]