ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]