ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านสบสาย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
4 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]