ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]