ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านร้อง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.
2 2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3'การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-1
4 4การขอผ่อนผัน
5 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
6 6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
7 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
8 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]