ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านขอน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (3)
3 6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (3)
4 5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (3)
5 4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (4)
6 3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (3)

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]