ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 2การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 3.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 5.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 6.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 7.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 8.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]