ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
3 3.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
5 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
6 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
7 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
8 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]