ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 4-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 5-การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8-การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]