ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การรับนักเรียน
2 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอย้ายเข้าเรียน
3 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอลาออก
6 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]