ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอเทียบโอนผลการเรียน(นักเรียนที่กลับจากต่างประเทศ)
5 การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
6 การขอใช้บริการอาคารสถานที่
7 การขอลาออก

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]