ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
2 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
3 คู่มือการขอย้ายออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
4 คู่มือการขอลาออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
5 คู่มือการขอเทียบโอนผลการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
6 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
7 คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]