ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านวังอ้อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียนฯ
5 การขอลาออกของนักเรียน
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]